About Us

TC Autonomy Services Co., LTD. ແມ່ນເຮັດທຸລະກຳຫຼັກກ່ຽວກັບການ ຕິດຕາມ ຍານພະຫະນະ GPS Tracking ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ ລົດເກັງ ລົດຈັກ ລົດຖີບ ທ່ານສາມາດໃຊ້ ມືຖື, Tablet, laptop, desktop ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຊົມ web ໄດ້ ເພື່ອຕິດຕາມຍານພາຫະນະທີ່ຖ່ານຮັກ… ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃຜໆກໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ເພາະທຸກການນຳໃຊ້ເປັນພາສາລາວ ເຊີ່ງເປັນເຈົ້າດຽວແຫ່ງດຽວໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ນອກເໜືອຈາກ GPS Tracking ແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງມີສິນຄ້າທີ່ນ່າສົນໃຈມານຳໃຊ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານອີກຫຼາຍຢ່າງຄື ກ້ອງວົງຈອນປິດ CCTV ກ້ອງຕິດໃສ່ລົດໃຫຍ່ Car Cam ປະຕູໜ້າບ້ານອັດຕະໂນມັດ Automatic Gate with Remote Control