Our Services ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ

-ຕິດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມລົດ GPS (Global Positioning System)
-ຕິດຕັ້ງລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ CCTV System
-ຕິດຕັ້ງມໍເຕີ້ປະຕູລີໂຫມດ Automatic Gate
-ຕິດຕັ້ງລະບົບແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດ WIFI System

 • *GPS Vehicle Tracking ລະບົບຕິດຕາມລົດ

  Img

  ຕິດຕັ້ງ GPS: ສໍາລັບລົດໃຫ່ຍ ແລະ ສໍາລັບລົດຈັກ

  Img

  ລະບົບເວັບຕິດຕາມເປັນພາສາລາວ CLICK HERE

 • Img
 • *CCTV System ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ

  ImgCC

  ມີປະສົບການໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຜົນງານ

  ImgCC2

  ມີປະສົບການໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຜົນງານ

  ImgCC3

  ມີປະສົບການໃນການຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຜົນງານ

 • *Automatic Gate ມໍເຕີ້ປະຕູລີໂຫມດ

  Imggate0

  Imggate

  ຜົນງານການຕິດຕັ້ງ

  Imgate2

  ຜົນງານການຕິດຕັ້ງ

  Imggate3

  ຜົນງານການຕິດຕັ້ງ

 • *WIFI System ລະບົບແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດ

  Imgwifi1

  ຊ່ວຍກະຈາຍສັນຍານ WIFI ຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ມີຕຶກອາຄານສູງ ແລະ ພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ

  Imgwifi2

  ຜົນງານການຕິດຕັ້ງ

© Copyright 2023. TC Autonomy. All rights reserved.